Menu

Menu

Algemene voorwaarde

1. Marathonschaats Manager is een handelsnaam van BRLN SPORTS MARKETING ANGECY, hierna te noemen MarathonschaatsManager.nl.

2. Inschrijving op MarathonschaatsManager.nl en deelname aan een spel op MarathonschaatsManager.nl impliceert aanvaarding van de spelregels en voorwaarden.

3. Voor inschrijving op MarathonschaatsManager.nl geldt een minimale leeftijd van 18 jaar. MarathonschaatsManager.nl heeft te allen tijde het recht om een gebruiker te verzoeken om een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van de betreffende eindgebruiker te verifiëren. Dit bewijs dient binnen 10 dagen te worden overgelegd.

4. Per e-mailadres is slechts één inschrijving mogelijk.

5. Iemand die zich heeft ingeschreven op MarathonschaatsManager.nl heeft een eindgebruiker.

6. Een eindgebruiker kan zowel deelnemer (aan een MSM klassement) zijn, als organisator (van een klassement). Vanaf seizoen 3 is dit mogelijk!

7. Een eindgebruiker is een natuurlijk persoon, het is niet toegestaan om met meerdere e-mailadressen, meerdere accounts aan te maken.

8. Voor de spelregels per spel wordt verwezen naar de daarvoor bestemde documenten welke zijn te downloaden van MarathonschaatsManager.nl.

9. Winnaars van prijzen welke door MarathonschaatsManager.nl en haar partners worden aangeboden, krijgen automatisch bericht van MarathonschaatsManager.nl, tenzij dit in de spelregels expliciet anders is omschreven. Prijzen kunnen alleen gewonnen worden door betaalde eindgebruikers.

10. Deelnemers dienen gedurende de volledige looptijd van een spel in Nederland woonachtig te zijn om in aanmerking te komen voor een prijs.

11. Winnaars accepteren de prijzen zoals uitgegeven. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.

12. In geval van misbruik of fraude rondom de ‘Scherpe schaatsen’ door een eindgebruikers, zal MarathonschaatsManager.nl geen bonus uitkeren aan de betreffende eindgebruiker. Tevens behoudt MarathonschaatsManager.nl zich alle rechten voor om nadere stappen tegen deze eindgebruiker te nemen.

13. MarathonschaatsManager.nl is, indien van toepassing, verantwoordelijk voor het afdragen van de over de uitgekeerde prijzen mogelijk verschuldigde kansspelbelasting. Dit is alleen van toepassing op de door MarathonschaatsManager.nl zelf Algemene voorwaarden – MarathonschaatsManager.nl

14. MarathonschaatsManager.nl handelt in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

15. Het uitreiken van prijzen gebeurt onder voorbehoud dat MarathonschaatsManager.nl en/of haar partners niet bij wet of gerechtelijke uitspraak wordt gedwongen om het aanbieden van prijzen stop te zetten.

16. MarathonschaatsManager.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen eindgebruikers op enig moment te diskwalificeren of personen van deelname aan spellen op MarathonschaatsManager.nl te weigeren. MarathonschaatsManager.nl is in ieder geval gerechtigd tot weigering of diskwalificatie wanneer een eindgebruiker één van de voorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze toepasselijke wet- en regelgeving heeft overtreden.

17. Over het spel, de uitslag en toewijzing van prijzen kan niet gecorrespondeerd worden.


18. Bij geschillen over de spellen en sportpoules op MarathonschaatsManager.nl neemt MarathonschaatsManager.nl in redelijkheid en in enige en finale instantie een beslissing met in achtneming van de belangen van de desbetreffende eindgebruiker. De eindgebruiker erkent dat hij aan deze beslissing geen rechten kan ontlenen noch dat hij hiertegen een bezwaar-, beroep- of klachtenprocedure kan starten.

19. Medewerkers van MarathonschaatsManager.nl incl. partners en/of sponsoren mogen wel deelnemen aan een spel op MarathonschaatsManager.nl, maar komen niet in aanmerking voor eventueel beschikbare prijzen.

20. De eindgebruiker ontvangt na inschrijving een periodieke nieuwsbrief van MarathonschaatsManager.nl (of van zorgvuldig geselecteerde partners), deze wordt ongeveer ieder weekend verzonden, alleen in het seizoen. Per ontvangen nieuwsbrief heeft de eindgebruiker de mogelijkheid om zich hiervoor af te melden, indien hij of zij hier geen prijs opstelt.

21. Vragen of klachten kunnen worden gemeld bij MarathonschaatsManager.nl.

22. Op spellen van MarathonschaatsManager.nl is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake de spellen van MarathonschaatsManager.nl zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van MarathonschaatsManager.nl

23. MarathonschaatsManager.nl behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden of spelregels te allen tijde op enige wijze te wijzigen of aan te vullen.

24. Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven is MarathonschaatsManager.nl gerechtigd een spel geheel of gedeeltelijk af te gelasten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

25. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten, met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van MarathonschaatsManager.nl (waaronder foto’s, afbeeldingen, tekst, lay-out, geluid en ander materiaal of afbeeldingen, berichten van sponsors, advertenties en boodschappen, van het spel of de spel sponsors of adverteerders), alsmede met betrekking tot daarbij gebruikte software berusten bij de MarathonschaatsManager.nl, de betrokken sponsors en/of adverteerders.

26. MarathonschaatsManager.nl, de betrokken sponsors en/of adverteerders zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook, ontstaan of voortvloeiende uit de spellen op MarathonschaatsManager.nl of de aan MarathonschaatsManager.nl onderliggende systemen.

27. Als een bepaling van deze voorwaarden in strijd is met toepasselijk wet- of regelgeving of als een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling ongeldig, nietig of anderszins niet rechtsgeldig is, dan (i) zal een dergelijke bepaling worden geacht te worden geherformuleerd zodat deze zoveel mogelijk de in de oorspronkelijke bepaling vervatte bedoeling van MarathonschaatsManager.nl weergeeft in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, en (ii) zullen de overige voorwaarden, bepalingen, bedingen en beperkingen onverminderd van kracht blijven.

Sluiten